دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور غیاب

به طور کلی خرید دستگاه حضور غیاب برای مدیران صرفه اقتصادی بسیاری دارد زیرا این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر رسانده و با توجه به میزان کارکرد پرسنل مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار یا اضافه کار پرسنل خود را داشته باشند.


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.